Seznam opor

Aktualizace: 7.10.2013

Seznam připravených opor pro výuku | Stav k 7.10.2013

Oblast Číslo opory Název opory Status
Základy 01-01 Teoretické základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy dostupné
01-02 Komplexní péče o člověka s postižením či znevýhodněním dostupné
01-03 Poruchy autistického spektra dostupné
01-04 Úvod do speciální pedagogiky dostupné
01-05 Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dostupné
Medicínské propedeutiky 01-06 Propedeutické lékařské disciplíny 1 – základy ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy dostupné
01-07 Propedeutické lékařské disciplíny 2 – základy psychiatrie, otorinolaryngologie a oftalmologie pro speciální pedagogy dostupné
01-08 Základy pediatrie pro speciální pedagogy dostupné
Etopedie 02-01 Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a narušením dostupné
02-02 Prevence rizikového a problémového chování dostupné
02-03 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování I. dostupné
02-04 Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování II dostupné
Logopedie 03-01 Základy logopedie a organizace logopedické péče dostupné
03-02 Narušení artikulace a narušení vývoje mluvené řeči – vstup do problematiky dostupné
03-03 Narušení fonace a rezonance mluvené řeči – vstup do problematiky dostupné
03-04 Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie dostupné
03-05 Narušení plynulosti řeči – vstup do problematiky dostupné
03-06 Specifické poruchy školních dovedností – vstup do problematiky dostupné
03-07 Fylogeneze a ontogeneze řeči dostupné
Psychopedie 04-01 Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením dostupné
04-02 Teoretická východiska speciální pedagogiky osob s mentálním postižením dostupné
04-03 Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením dostupné
04-04 Metodická specifika počátečního vzdělávání osob s mentálním postižením dostupné
04-05 Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením dostupné
04-06 Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením dostupné
Somatopedie 05-01 Základy speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti dostupné
05-02 Medicínské aspekty omezení hybnosti dostupné
05-03 Psychosociální aspekty omezení hybnosti dostupné
05-04 Edukace osob s omezením hybnosti dostupné
05-05 Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti dostupné
AAK 05-06 Aletrnativní komunikační techniky dostupné
05-07 Alternativní a augmentativní komunikace 2 dostupné
05-08 Alternativní a augmentativní komunikace 1 dostupné
Surdopedie 06-01 Základy speciální pedagogiky osob se sluchovým postižením dostupné
06-02 Úvod do pedagogiky osob se sluchovým postižením dostupné
06-03 Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením dostupné
06-04 Komunikace osob se sluchovým postižením dostupné
06-05 Znaková zásoba českého znakového jazyka dostupné
06-06 Znakové systémy v komunikaci neslyšících dostupné
Tyflopedie 07-01 Teoretická východiska speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením dostupné
07-02 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v raném a předškolním věku dostupné
07-03 Specifika edukace žáků se zrakovým postižením na ZŠ a SŠ dostupné
07-04 Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením dostupné
07-05 Specifika v přístupu k dospělým a seniorům se zrakovým postižením dostupné
Poradenství, diagnostika 08-01 Úvod do speciálněpedagogického poradenství dostupné
08-02 Základy speciálněpedagogického poradenství dostupné
08-03 Speciálněpedagogická diagnostika dostupné
08-04 Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe dostupné
08-05 Sociální služby dostupné
Kombivady, andragogika 09-01 Úvod do pedagogiky osob s kombinovaným postižením dostupné
09-02 Speciálněpedagogická andragogika – teorie dostupné
09-03 Speciálněpedagogická andragogika – metodika dostupné
09-04 Speciálněpedagogická gerontagogika dostupné
Terapie 10-01 Dramika pro speciální pedagogy dostupné
10-02 Expresivní terapie ve speciální pedagogice dostupné
10-03 Dramaterapie a teatroterapie dostupné
10-04 Biblioterapie dostupné
10-05 Arteterapie a artefiletika dostupné
10-06 Muzikoterapie, taneční a pohybová terapie dostupné
Propedeutiky 11-01 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením dostupné
11-02 Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce dostupné
11-03 Sexualita osob se zdravotním postižením dostupné
11-04 Legislativa handicapovaných dostupné
11-05 Sociálně právní propedeutika dostupné
11-06 Základy práva dostupné
Cizojazyčné opory 12-01 Základy speciální pedagogiky (Introduction to Special Needs Education) dostupné
12-02 Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností (Special Education of Individuals with Communication Disorders) dostupné
12-03 Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením (Special Education for the People with Hearing Impairment) dostupné
12-04 Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením (Special Education for the Visually Impaired) dostupné
12-05 Speciální pedagogika osob s poruchami hybnosti (Special Education of Individuals with Physical Disability and Illness) dostupné
12-06 Speciální pedagogika osob s mentálním postižením (Special Education of Persons with Mental Disabilities) dostupné
12-07 Speciální pedagogika osob psychosociálně ohrožených (Special Education of Individuals with Psychosocial Risk and Disorder) dostupné
12-08 Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením (Special Education of Individuals with Combined Impairment) dostupné
12-09 Alternativní komunikační techniky (Alternative and Augmentative Communication) dostupné
12-10 Specifické poruchy učení (Specific Learning Disabilities) dostupné
12-11 Pedagogika osob s narušenou komunikační schopností (RJ) dostupné
12-12 Pedagogika osob se sluchovým postižením (RJ) dostupné
12-13 Pedagogika osob se zrakovým postižením (RJ) dostupné
12-14 Pedagogika osob s mentálním postižením (RJ) dostupné
12-15 Pedagogika osob s postižením mobility (RJ) dostupné
12-16 Pedagogika osob s poruchami chování a osob psychosociálně ohrožených (RJ) dostupné
Ostatní 13-01 Práce studenta v LMS Unifor dostupné

Formuláře ke stažení