O projektu

Aktualizace: 01.03.2011

Projekt je zaměřen na inovaci VŠ výuky speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci směrem k její vyšší flexibilitě, efektivitě a kvalitě s podporou moderních e-learningových metod. Cílem je zprostředkování specifických poznatků v tomto excelentním oboru s aplikací ICT.

Hlavním obsahem projektu je vytvoření komplexní e-learningové podpory studia v podobě rozsáhlé baterie odborných elektronických studijních materiálů a jejich aplikace do výuky rozsáhlé cílové skupiny - studentů všech akreditovaných oborů studijního programu Speciální pedagogika a studenty dalších oborů fakulty i UP zajišťované Ústavem speciálněpedagogických studií.

Doplněním budou testové soubory pro kontrolu efektivity studia a evaluaci, multimediální prvky a odkazy na doplňující zdroje informací k samostudiu. Součástí baterie budou materiály i v cizím jazyce. V závěru projektu bude uspořádána konference, na níž budou prezentovány výsledky projektu a jeho evaluace.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je inovace výuky speciálně pedagogických disciplín na PdF UP v Olomouci pomocí implementace moderních e-learningových vzdělávacích metod s akcentem na využití multimediálních vzdělávacích opor při studiu speciální pedagogiky ve všech formách studia.

V rámci řešení projektu bude vytvořena sada cca 70 e-learningových podpor obsahujících didaktické studijní texty (s využitím multimediálních prvků), obrazové materiály a testové otázky, které budou využívány ve výuce studijních oborů a předmětů, realizovaných Ústavem speciálněpedagogických studií PdF UP.

Tyto opory budou tématicky rozčleněny do 12 základních tématických oblastí:

 • Teoretické základy speciální pedagogiky
 • Spec. pedagogika osob psychosociálně ohrožených
 • Spec. pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
 • Spec. pedagogika osob s mentálním postižením
 • Spec. pedagogika osob s poruchami mobility
 • Spec. pedagogika osob se sluchovým postižením
 • Spec. pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Spec. pedagogické poradenství a diagnostika
 • Spec. pedagogika osob s kombinovaným postižením a speciálně pedagogická andragogika
 • Terapeutické techniky ve spec. pedagogice
 • Spec. pedagogické propedeutiky
 • Cizojazyčné opory

Sylaby jednotlivých studijních opor jsou součástí přílohy č. Současně bude vytvořeno cca 10 e-learningových studijních opor ve dvou jazykových mutacích (AJ, NJ), které budou využívány ve výuce studentů v rámci zvyšování jejich odborné jazykové kompetence ve speciálně pedagogických disciplínách.

Dalším cílem projektu je evaluace inovovaného výukového a studijního přístupu. Evaluace bude probíhat v několika úrovních.
V první fázi provede evaluaci pomocí LMS Unifor cílová skupina.
V dalších fázích proběhne evaluace osvojených znalostí a dovedností pomocí vytvořených testových souborů. Zjištěné výsledky evaluace budou analyzovány a prezentovány na závěrečné konferenci.